Share Hostting

Hosting Start 1G


 • 1 GB Dung Lượng SSD

 • 60 GB Băng Thông

 • 01 Website

 • 02 Parked Domain

 • 01 MySQL Database

 • Backup định kỳ


Hosting Silver 2G


 • 2 GB Dung Lượng SSD

 • 120 GB Băng Thông

 • 01 Website

 • 04 Parked Domain

 • 03 MySQL Database

 • Backup định kỳ


Hosting Silver Plus 3G


 • 3 GB Dung Lượng SSD

 • 320 GB Băng Thông

 • 02 Website

 • Unlimited Parked Domain

 • 05 MySQL Database

 • Backup định kỳ


Hosting Gold 4G


 • 4 GB Dung Lượng SSD

 • Unlimited Băng Thông

 • 03 Website

 • Unlimited Parked Domain

 • 07 MySQL Database

 • Backup định kỳ


Hosting Gold_Plus 5G


 • 5 GB Dung Lượng SSD

 • Unlimited Băng Thông

 • 05 Website

 • Unlimited Parked Domain

 • 09 MySQL Database

 • Backup định kỳ


Hosting Gold_Plus 6G


 • 6 GB Dung Lượng SSD

 • Unlimited Băng Thông

 • 06 Website

 • Unlimited Parked Domain

 • 10 MySQL Database

 • Backup định kỳ